Location

0 7567 3000

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 

พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 • บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 • พัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์
 • ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ คือ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและสื่อสารระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การบริการและสนับสนุนงานวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ State-of-the-art IT Campus ที่สมบูรณ์ คือมหาวิทยาลัยนำไอทีเข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แบบ Online ใช้การประมวลผลข้อมูลและข่าวสารต่างๆ และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอน โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินเรื่องการเรียนการสอน เช่น ระบบ m-Learning , ระบบ Web-based learning เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning โดยทุกห้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เป็นขุมความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบห้องสมุดไปสู่ e-Library โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้าไปสืบค้นและเปิดดูหนังสือ เอกสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกเวลาเรียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1. ห้อง E-testing จำนวน 4 ห้อง รวม 200 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนและการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing)

2. ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล  มีจำนวน 2 ห้อง รวม 98 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ที่รองกับการประมวลผลกราฟิกแบบ 3D

การเชื่อมโยงเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการทุกห้องเชื่อมต่อเป็นระบบ Local Area Network และเชื่อมโยงกับ Internet ผ่านระบบเครือข่าย Campus network W.U.net พร้อมสัญญาณ WiFi ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร และมีจุดบริการประชาชนที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเพื่อใช้ WiFi ได้ฟรี​​

การใช้งานห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้กำหนดตารางการใช้ห้องผ่านทางระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถขอใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมได้ผ่านทางศูนย์บริการการศึกษา โดยตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้จาก เว็บไซต์ตารางการใช้ห้อง ศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th

 

การบริการ


 1. Computer Networking System
  1. WU NET
  2. WU WiFi
 2. Email Services
 3. ระบบการเรียนการสอนทางไกล
 4. ระบบโทรศัพท์
 5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 7. การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน WordPress

ดูการบริการทั้งหมด

Website: ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล