Location

0 7567 3000

ห้องสมุด-ยืมคืน-หนังสือ

ห้องสมุด/ยืมคืน-หนังสือ

   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


 

   เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง โดยมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ โดยมีผู้อำนวยการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและควบคุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีภารกิจหลักในการพัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหน่วยงานกลางในการผลิตเอกสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

 

 

    ทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ


 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสือสารคดี หนังสืออ้างอิง เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร กฤตภาค รวมถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
2. สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) ได้แก่ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดิสเก็ตท์ แผ่นซีดี-รอม เป็นต้น
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

    3.1 ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online Public Access Catalog หรือ OPAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง
    3.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)เป็นฐานข้อมูลที่บริษัท เอกชนจัดจำหน่ายให้บริการข้อมูลแก่ห้องสมุด หรือฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
    3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา

 

 


   วันเวลาทำการ


ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์         เวลา 08.30 – 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์      เวลา 10.00 – 18.00 น.

ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคและระหว่างสอบ
จันทร์-ศุกร์         เวลา 08.30 – 24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์      เวลา 10.00 – 18.00 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

 

 

Website: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา