Location

0 7567 3000

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

วิเคราะห์และทดสอบ

วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ

https://sciencepark.wu.ac.th/labservice


 

บริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://cseweb.wu.ac.th/testingservice/