Location

0 7567 3000

จุดเช็คอินใน มวล.

จุดเช็คอินใน มวล.

สวนวลัยลักษณ์ | Walailak Park

        สวนวลัยลักษณ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2560-2561 เป็นสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในอนาคตหลังจากมีการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวนวลัยลักษณ์จะเป็นแหล่งให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้พักผ่อน สร้างความสดชื่นได้ทั้งกายและใจ

        สวนวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่และผืนดิน 125 ไร่ โดยภายในสวนวลัยลักษณ์จะมีจุดเด่นอยู่ที่ลานมโนราห์สีทอง มีระเบียงน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้นั่งพักผ่อน ให้อาหารปลา พร้อมนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านภูเขาหลวงซึ่งเป็นทัศนียภาพ ที่งดงามยิ่งเป็นเบื้องหลัง

อุทยานพฤกษศาสตร์

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์ มีพื้นที่ประมาณ 1,350 ไร่ รองรับการบริการวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงการดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยมีพื้นที่หลักๆ ประกอบด้วย

หอชมฟ้า (Bota Sky Tower) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช สัมผัสเส้นทางธรรมชาติ บนสะพานแขวนเหนือยอดไม้ ความสูงเท่าตึก 8 ชั้น ทิศตะวันออกสามารถมองเห็นกลุ่มอาคารและทัศนีภาพทั้งหมดของ ม.วลัยลักษณ์ และพื้นที่โดยรอบของอุทยานพฤกษศาสตร์ ส่วนทางทิศตะวันตกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช ที่ทอดยาวเป็นแนวสูงตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติและผืนฟ้าได้อย่างชัดเจน

วนสมุนไพร พื้นที่รวบรวมพืชสมุนไพรตามหลักสาธารณสุขพื้นฐานและตามการใช้ประโยชน์ของการเรียนการสอนให้กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทั้งนี้การดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานพฤกษศาสตร์ในการจัดหาพืชสมุนไพรมาปลูกรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

โดมตะบองเพชร เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดง พันธุ์ไม้วงศ์กระบองเพชร พืชทนแล้ง พืชอวบน้ำ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ที่สำคัญของภาคใต้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์

ตลาด “พฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL”

ตลาด “พฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การพบปะพูดคุย ผ่อนคลาย การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุรกิจSMEs  และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาด BOTA MARKET CHIC & CHILL  โดยเน้นกลุ่มลูกค้า นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คาดหวังในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ลานกางเต็นท์

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อศึกษาเรียนรู้กลางบรรยากาศธรรมชาติของป่าไม้ริมอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นจุดเช็คอิน คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต้นท์ ค้างแรมชมบรรยากาศธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์อัสดง และหมอกบนผิวน้ำอันงดงาม ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์กลางในการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูทางสุขภาพที่สำคัญของประชาชน ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า เทคโนโลยี ที่โดดเด่นและล้ำสมัย ความใส่ใจและบริการที่เหนือระดับ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลที่เกิดมาด้วยความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน “เพราะทุกเวลาของเรา คือการดูแลคุณ” โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Smart Laboratory

Smart Laboratory มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนแนวคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ผสานคุณค่าเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ มีความพร้อมในการแนะนำให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือ และคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข อีกทั้งชี้ประเด็นให้นักศึกษาคิดต่อยอดจากพื้นฐานสู่วิชาชีพและนวัตกรรม พร้อมทั้งการบริการวิชาการสู่โรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ใช้ Smart Laboratory ในการเรียนการสอน และพัฒนาโครงงานที่ทันการวิจัยฟิสิกส์ศึกษาในระดับสากล

Smart Classroom

Smart Classroom มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน และการนําเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้นได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ