สำนักวิชาและวิทยาลัย

สำนักวิชาและวิทยาลัย

ชื่อสำนักวิชา Email Tel Fax
บัณฑิตวิทยาลัย [email protected] 66 7567 2946
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ [email protected] 66-2-299-0935 66-2-299-0936
วิทยาลัยนานาชาติ [email protected] 66 7547 6411-3 66 7567 2424
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี [email protected] 66 7547 6001-5
สำนักวิชาการจัดการ [email protected] 66 7567 2201 66 7567 2202
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน [email protected] 66 7547 6901
สำนักวิชานิติศาสตร์ [email protected] 66 7547 7101-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ [email protected] 66 7567 2101-2 66 7567 2103
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป [email protected] 66 7567 2401-2 66 7567 2431
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [email protected], [email protected] 66 7547 6208 66 7547 6206
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [email protected] 66 7567 2006 66 7567 2004
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [email protected], [email protected] 66 7567 2304-5 66 7567 2399
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ [email protected] 66 7567 2002-3 66 7567 2001
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [email protected] 66 7567 6431-33 66 7567 2513
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ [email protected], [email protected] 66 7567 2602-4 66 7567 2601
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ [email protected], [email protected] 66 7567 2700-3 66 7567 2705
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ [email protected] 66 7567 2206-7 66 7567 2205
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร [email protected] 66 7567 2301 66 7567 2302
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ [email protected] 66 7567 2808-10 66 7567 2814
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ [email protected] 66 7567 2801-6 66 7567 2807
TOP