สำนักวิชาและวิทยาลัย

สำนักวิชาและวิทยาลัย

ชื่อสำนักวิชา Email Tel Fax
สำนักวิชาการจัดการ infosomwu@gmail.com 66 7567 2201 66 7567 2202
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร iat@wu.ac.th 66 7567 2301 66 7567 2302
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ in@wu.ac.th 66 7567 2101-2 66 7567 2103
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ duangsamorn.wo@wu.ac.th 66 7567 2801-6 66 7567 2807
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ kjira@wu.ac.th 66 7567 2808-10 66 7567 2814
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ science.wu@gmail.com 66 7567 2006 66 7567 2004
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ser@wu.ac.th, ser@mail.wu.ac.th 66 7567 2304-5 66 7567 2399
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ archanddesignwu@gmail.com 66 7567 2511-2 66 7567 2513
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ sah@wu.ac.th, sah@mail.wu.ac.th 66 7567 2703-4 66 7567 2702
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ infomatics@mail.wu.ac.th 66 7567 2206-7 66 7567 2205
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ wuliberalarts@gmail.com 66 7567 2002-3 66 7567 2001
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ phwu@wu.ac.th, phwu@mail.wu.ac.th 66 7567 2105 66 7567 2106
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ pol_law@wu.ac.th, pol_law@mail.wu.ac.th 66 7567 2709-10 66 7567 2701
วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี vet@wu.ac.th, vet@mail.wu.ac.th 66 7567 3901-2
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ wuicdent@gmail.com 66-2-299-0935 66-2-299-0936
วิทยาลัยนานาชาติ wuic@wu.ac.th 66 7567 2426-7 66 7567 2424
TOP