สำนักวิชาและวิทยาลัย

สำนักวิชาและวิทยาลัย

ชื่อสำนักวิชา Email Tel Fax
บัณฑิตวิทยาลัย grad.walailak@gmail.com 66 7567 2946
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ wuicdent@gmail.com 66-2-299-0935 66-2-299-0936
วิทยาลัยนานาชาติ wuic@wu.ac.th 66 7547 6411-3 66 7567 2424
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี vet@mail.wu.ac.th 66 7547 6001-5
สำนักวิชาการจัดการ management@mail.wu.ac.th 66 7567 2201 66 7567 2202
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน safe@mail.wu.ac.th 66 7547 6901
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ wuliberalarts@gmail.com 66 7567 2002-3 66 7567 2001
สำนักวิชานิติศาสตร์ law.walailal@mail.wu.ac.th 66 7547 7101-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ in@wu.ac.th 66 7567 2101-2 66 7567 2103
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป solgen.wu@gmail.com 66 7567 2401-2 66 7567 2431
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ pol_law@wu.ac.th, pol_law@mail.wu.ac.th 66 7547 6208 66 7547 6206
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ science.wu@gmail.com 66 7567 2006 66 7567 2004
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ser@wu.ac.th, ser@mail.wu.ac.th 66 7567 2304-5 66 7567 2399
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ pradwu@gmail.com 66 7567 6431-33 66 7567 2513
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ sah@wu.ac.th, sah@mail.wu.ac.th 66 7567 2602-4 66 7567 2601
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ phwu@wu.ac.th, phwu@mail.wu.ac.th 66 7567 2700-3 66 7567 2705
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ infomatics@mail.wu.ac.th 66 7567 2206-7 66 7567 2205
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร agriculture.wu@gmail.com​ 66 7567 2301 66 7567 2302
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ kjira@wu.ac.th 66 7567 2808-10 66 7567 2814
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ duangsamorn.wo@wu.ac.th 66 7567 2801-6 66 7567 2807
TOP