• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) รอบขยายเวลารับสมัคคร

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) รอบขยายเวลารับสมัคคร


ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 17/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/๒๕๕5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. รายชื่อ
1.1 ดร.กนกพร สังขรักษ์
1.2 ดร.เบญจพร สุรารักษ์

2. รายละเอียดและกำหนดการสอบ
2.1 การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
(2) สอบสัมภาษณ์

2.2 กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง

วันที่ประกาศ 13/09/2555 View [1701]

ข่าว

สื่อประชาสัมพันธ์

Search News

ข่าวน่าสนใจ

Tag Cloud