ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์