Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ

นายยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้
1. การสอบ

(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

2. กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP