ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารหน่วยสหกิจศึกษาจาก Durban University of Technology เจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ ม.วลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ Dr. Shakeel Ori, Director of Co-operative Education Unit, Durban University of Technology เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 15/6 ในโอกาสที่เดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำหรับการส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ของ WACE-ISO@SUT โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Durban University of Technology, South Africa (DUT) ได้ร่วมมือกัน รับและส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพ

TOP