เครือข่าย Ligornet เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปิด