ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่าย Ligornet เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ฯ ได้จัดโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอบรม e-Testing ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดเก็บและเผยแพรคลังขอมูลภาพและวีดิโอ จึงได้จัดโครงการจัดทําคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปดขึ้น ภายใตโครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลนี้โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดทําโครงการไดแก (๑)การจัดทําคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศระบบเปด โดยมุงเนนใหโครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกล เปนพื้นที่ในการจัดเก็บคลังข้อมูลภาพและวีดิโอ ซึ่งสามารถแบงประเภทและหมวดหมูของทรัพยากรไดมีการใหจัดหมวดหมูและแยกประเภท (Categories) อยางเปนระบบเพื่องายต่อการจัดเก็บและสืบคน (๒)มุงเนนใหผูใชบริการสามารถเขาถึงและสืบคนคลังขอมูลภาพและวีดิโอไดดวยตนเองอยางถูกตองโดยงาย ซึ่งจะเปนการลดขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ และประหยัดทรัพยากรของหนวยงานไดมากขึ้น อีกทั้งสามารถนําสื่อเหลานี้ไปใชโดยไมละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อีกดวย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่าย Ligornet และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ หอสมุดแห่งชาติ อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร (CLP) เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

TOP