Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ผู้บริหารจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เยือน ม.วลัยลักษณ์ กระชับความร่วมมือทางวิชาการ

02/12/2559

3820เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa อธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ริเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางวิชาการ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Okayama University of Science อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการตอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในระดับสากล การพัฒนาให้มีหลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ การเพิ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ และการสร้างวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะมีสถาบันภาษาช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการเดินทางมาเยือน ม.วลัยลักษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ม.วลัยลักษณ์ได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิชาการระหว่างกัน ก่อให้เกิดการสร้างงานวิชาการใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย

ด้าน Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งกล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัย Okayama University of Science ลงนามความร่วมมือกับ ม.วลัยลักษณ์แล้ว จึงมีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน โดยการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทจาก Okayama University of Science มาศึกษาวิจัยระยะสั้นโดยเฉพาะเรื่องเรื่องกุ้งกุลาดำกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้จะมีการสานต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

โอกาสนี้ในที่ประชุมดังกล่าวยังมีการนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอน การทำวิจัยและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ของสำนักวิชาต่างๆ ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการนำเสนอข้อมูลความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสโมรสรโรตารีท่าศาลา นครศรีธรรมราช ด้วย

จากนั้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa อธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ดูการทำงานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล อีกด้วย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์