ข่าวเด่น

ผู้บริหารจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เยือน ม.วลัยลักษณ์ กระชับความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa อธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ริเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางวิชาการ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Okayama University of Science อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการตอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในระดับสากล การพัฒนาให้มีหลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ การเพิ่มอาจารย์ชาวต่างประเทศ และการสร้างวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะมีสถาบันภาษาช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการเดินทางมาเยือน ม.วลัยลักษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ ม.วลัยลักษณ์ได้พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิชาการระหว่างกัน ก่อให้เกิดการสร้างงานวิชาการใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย

ด้าน Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งกล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัย Okayama University of Science ลงนามความร่วมมือกับ ม.วลัยลักษณ์แล้ว จึงมีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน โดยการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทจาก Okayama University of Science มาศึกษาวิจัยระยะสั้นโดยเฉพาะเรื่องเรื่องกุ้งกุลาดำกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้จะมีการสานต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

โอกาสนี้ในที่ประชุมดังกล่าวยังมีการนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอน การทำวิจัยและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ของสำนักวิชาต่างๆ ประกอบด้วย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการนำเสนอข้อมูลความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสโมรสรโรตารีท่าศาลา นครศรีธรรมราช ด้วย

จากนั้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Professor Dr. Yasunobu Yanagisawa อธิการบดีมหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ดูการทำงานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP