ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร "นักชีวสถิติ" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกนักชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2559 รับสมัคร
30 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (เวลาและสถานที่จะแจ้งพร้อมกับการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
12 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน*
16 มกราคม 2560 เริ่มปฏิบัติงาน
*คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบและวิธีการการสมัคร
1. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือ
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง
ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80161
(ระบุหน้าซอง “สมัครงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ”) จดหมายลงทะเบียน หรือ EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยทางศูนย์ฯ จะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
3. ใบสมัคร download ได้จาก
https://www.dropbox.com/sh/8n1s4ttkdjglffc/AAD9t_1GDMhbV4o1XQOINecga?dl=0 หรือ https://1drv.ms/f/s!Aj5aovM8LUazlEO_jvapvmmGik2j

4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวการสมัคร ติดต่อ
ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
โทรศัพท์ 083-656-4582
Email: saengow.udomsak@gmail.com

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. เอกสารใบสมัคร (กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานการรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
7. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8. ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
9. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
10. หลักฐานในการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับผู้ชาย)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ ชีวสถิติ ระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้เป็นอย่างดี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติอย่างน้อย 1 โปรแกรม จากโปรแกรมดังต่อไปนี้ R, STATA, SAS หรือ Python (และควรสามารถใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้)
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Internet และ Email ได้ดี
6. มีทักษะความสามารถในการสื่อสารกับนักวิจัย
7. สามารถเดินทางมาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ทุกวันในเวลาราชการ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นได้
9. สามารถลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้
10. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข หรือสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น Atlas Ti, nVivo ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางสาธารณสุข
2. ออกแบบแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์
3. สร้างแบบฟอร์มลงข้อมูล (data entry)
4. ลงข้อมูลจากแบบสอบถาม (data entry)
5. ให้คำปรึกษาด้านสถิติแก่อาจารย์ และนักวิจัย
6. เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่
7. ทำงานร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
8. รวบรวมจัดทำข้อมูลพื้นฐานและประชาสัมพันธ์งานวิจัยของศูนย์
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์

1.3 อัตราค่าตอบแทน
- วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 20,500 บาท (อาจมีค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความสามารถ)

1.4 เงื่อนไขการจ้าง
- การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือน
- ระยะเวลาจ้างงานปีงบประมาณ 2560 เป็นเวลา 9 เดือน (มีโอกาสต่ออายุ ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน ผลงานและโครงการวิจัยในปีงบประมาณถัดไปของศูนย์ความเป็นเลิศฯ)

1.5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
-ได้รับสวัสดิการและประโยชน์ตามระเบียบประกันสังคม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.dropbox.com/sh/8n1s4ttkdjglffc/AAD9t_1GDMhbV4o1XQOINecga?dl=0

TOP