ข่าวทั่วไป

เชิญชวนประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดประกวดแนวคิดการออกแบบ พื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ เพื่อนำผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าของโครงการที่เหมาะสมและส่งเสริมเป้าหมาย พันธกิจของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดฯ นี้ขึ้น

1.วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เหมาะสมและสวยงาม เป็นอุทยานพฤกษศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโดดเด่นในระดับภาคใต้และได้มาตรฐานสากล
2.เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ

2.หลักเกณฑ์

2.1 ประกวดแนวความคิดการออกแบบ
2.2 เงื่อนไขการประกวด

2.2.1 ผู้ประกวดเดี่ยว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้น
2.2.2 ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ในสาขาสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
2.2.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่นำส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบทุกรูปแบบ
2.2.5 ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบของผู้อื่นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมีการละเมิดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา จากคณะกรรมการตัดสินผลงาน
2.2.6 ผลงานที่ได้รับรางวัล หากทราบภายหลังว่ามีการละเมิดสิทธิ์ คณะกรรมการจะตัดสินตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
2.2.7 ผลงานที่ได้รับรางวัล อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปพัฒนาในการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
2.2.8 ผลงานทุกผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะนำไปพัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
2.2.9 ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆได้ ทั้งนี้ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด

2.3 ข้อกำหนดผลงานการประกวด

2.3.1 ผังบริเวณพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ พร้อมแนวความคิดและการเลือกใช้วัสดุ/พืชพรรณในการออกแบบ ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการออกแบบได้ที่http://botany.wu.ac.th/ และ http://arch.wu.ac.th/
2.3.2 รูปด้าน รูปตัด และรูปทัศนียภาพ โดยผลงานทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบ ขนาด A-1 จำนวน 2 แผ่น (แนวตั้ง)

2.4 ระยะเวลาการประกวดแบบ เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2560

3. เกณฑ์การตัดสินพิจารณา
คณะกรรมการจากการแต่งตั้งของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะพิจารณาผลงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ ข้อที่ 3 และการพิจารณา ให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

-แนวคิดการออกแบบ 30 %
-ออกแบบสามารถใช้งานได้จริง 40 %
-ความประทับใจโดยรวม 30 %

4. การส่งผลงาน

•ส่งผลงานด้วยตนเองในวันเวลาราชการ
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (อาคารวิชาการ 6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
•ส่งทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองว่า
โครงการ ประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2511-2 โทรสาร 0-7567-2513 ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.พิชญ์ธิดา พิบูลย์ โทร 086-685-1745 )
•ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

5. รางวัลการประกวด
ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลรวม 7 รางวัลดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
4.รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/

TOP