บทความของ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ