ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

บทความของ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง Computer Software Applications for Salinity Management: A Review ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume 5 Number 7 เป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://www.insipub.com/ajbas/2011/July-2011/1050-1059.pdf


TOP