ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1 โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ “How to successfully learn English without going abroad” ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ธันวาคมและช่วงเช้าของวันที่ 20 ธันวาคม 2559 วิทยากรได้บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Academic Writing for Research Publication” ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน

ประมวลภาพ

TOP