ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์