ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ