ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานขับรถยนต์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/2559 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายจรุง สุขแสน

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP