ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 22/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนุจรีย์ สุทธิพันธ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP