เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ นครศรีธรรมราช