ข่าวสมัครงาน

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ !!! ตำแหน่ง “นักวิจัย” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกตำแหน่ง “นักวิจัย” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปเป็น

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาคารวิชาการ 9)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 ราย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวชนกมลย์ คงยก
2. นางสาวโศจิรัตน์ ศุภนิจวัฒนา
3. นางสาววนิดา เล่าซี้
4. นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์
เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกตามวันและเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่ อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว โทร. 083-656-4582 Email: saengow.udomsak@gmail.com

TOP