บริการตรวจกระดาษคำตอบ

บริการตรวจกระดาษคำตอบ

        ศูนย์บริการการศึกษา มีการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR (Optical Mark Reader) แก่หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้บริการมีอัตราค่าบริการดังนี้

    1.การคิดค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบ กำหนดปริมาณการใช้บริการในอัตรา ดังนี้
        1.1 ตั้งแต่ 1-2,000 แผ่นแรก                                   แผ่นละ 2.00 บาท
        1.2 ส่วนที่เกิน 2,000 แผ่นแต่ไม่เกิน 5,000 แผ่น           แผ่นละ 1.50 บาท
        1.3 ส่วนที่เกิน 5,000 แผ่น                                      แผ่นละ 1.00 บาท
    2. กรณีที่มีการใช้กระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        กำหนดค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบในอัตราเหมาจ่าย     แผ่นละ 5.00 บาท

     

หมายเหตุ :- การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (OMR : Optical Mark Reader)สำหรับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550  รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP