ข่าวทั่วไป

มวล.สื่อสารองค์กรเพื่อชุมชน

อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พูดคุยเตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคภัยที่มาหลังน้ำลด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP