ศิลปะและวัฒนธรรม

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

     วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต  เป็นภูมิปัญญาของสังคมที่อาศัยการสั่งสมต่อเนื่งยาวนานก่อสานให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งเห็นได้ง่าย ในด้านอาคารบ้านเรือนและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นนามธรรมและด้านจิตใจได้แก่ ระบบความรู้ ความคิด ความเชื่อ ชึ่งทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคนและกับสังคม ยึดโยงกันเป็นโครงสร้างของสังคม เป็นปัจจัยให้เกิดการดำรงอยู่และมีความเป็นอัตลักษณ์ เหตุนี้จึงมีผู้กล่าวว่า
      วัฒนธรรมคือลมหายใจของสังคม คือปราการความมั่นคงของชาติ และการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ จากความสำคัญของวัฒนธรรมนี่เอง  การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงถูกกำหนดเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดแนวคิดหลักใว้ในโครงการจัดตั้งว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม โดยให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดการศึกษาทางด้าน วัฒนธรรมศึกษา เพื่อธำรงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ และมรดกทางจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ" และเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินงานผลิตบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นตั้งแต่   พ.ศ. ๒๕๔๑ในการดำเนินการด้านนี้ ได้จัดในรูปแบบ         "คณะกรรมการดำเนินงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้พัฒนาขึ้นเป็นโครงการ "อาศรมวัฒนธรรม" ซึ่งได้ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (อาคารพลศึกษา)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
 

TOP