ชมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช