ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/๒5๕9 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
ก. รายชื่อ
005 นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
008 นางสาวดลหทัย นิ่มชนะ
104 นางสาวอาทิตยา เจริญอภิบาล
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
-ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ -

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ก. รายชื่อ
023 นายพีรชัย อินทรคำ
107 นางสาวธัญญา วิชัย
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP