ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จ.กระบี่ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10