ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี 2560

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดตรัง เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมและสืบทอดมาช้านาน และส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ 500 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0 7567 2508 -10 โทรสาร 0 7567 2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 081-970-0773

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/?p=1092

TOP