ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์