ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา: ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา : ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

TOP