ขอเชิญร่วมฟัง"ชาติพันธุ์วรรณนา: ปัญหาทางวิธีวิทยาและการเขียน" (Ethnography: Problems on Methodology and Writing)