ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวสุธิดา คำจีน
002 นางสาววิราภรณ์ แก้วมิตร
003 นางสาววันทพร หอธรรม
004 นางสาววรรณิสา เพิ่มพูน
005 นางสาวจิราวรรณ ขวัญศรี
007 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
008 นางปาณิสรา ศรีวิจิตร
009 นายเกษมสรร อัตนะ
010 นายคพาวุธ สมสวัสดิ์
011 นางสาวอินอาม บิลมาศ

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP