ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ

003 นางสาวพรรษมนตร์ พาลี

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP