นักวิทยาศาสตร์จากนาซ่า บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์