ข่าวเด่น

นักวิทยาศาสตร์จากนาซ่า บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Ms. Dorian Wood Janney และ Mr. Peter Carlos Falcon III นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซ่า ซึ่งเดินทางมาบรรยาย ในหัวข้อ “What’s up with precipitation?- How NASA is measuring precipitation from Space” และ “Studying Earth from Space” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโท และปริญญาเอก ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี หัวหน้าศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นักวิจัยศูนย์ความรู้ฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 40 คน ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร

นอกจากนี้ Ms. Dorian Wood Janney ได้กล่าวผ่านทางรายการวิทยุ "นานาสาระ" ของ ม.วลัยลักษณ์ ว่า องค์การนาซ่าได้ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำโครงการ Globe เพื่อสร้างความร่วมมือในทางด้านวิทยาศาสตร์ในการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้องค์การนาซ่าได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วกว่า 117 ประเทศ

Ms. Dorian Wood Janney กล่าวว่า เราต้องการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ ทำอย่างไรให้นักเรียนและครูเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมดา วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย โดยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง ศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติ ไม่ว่าสถานการณ์น้ำท่วม ภาวะภัยแล้ง หรือการศึกษาจากก้อนเมฆก็ตาม ทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้พบว่าครูและนักเรียนในประเทศไทยที่ได้เข้าโครงการ Globe จะตั้งใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สังเกตได้จากการตั้งคำถามต่างๆ ที่น่าสนใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยด้าน Mr. Peter Carlos Falcon III บอกว่า องค์การนาซ่ามีระบบดาวเทียม ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับของฝนตก ระดับหิมะตก ทำให้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนต่างๆ ของโลก และในช่วงเวลาระยะยาว การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แปรผล จะทำให้สามารถทำนายอนาคตว่า โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งประเทศต่างๆ ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว การเฝ้าระวังกันต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นายกรกช บุญอมร ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP