ผู้บริหาร เยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์