ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์