Location

0 7567 3000

งานกิจการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

00/00/543

4678

 
 
มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เต็มที่ตามความถนัดและความสนใจ โดยงานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมเชื่อมประสานกับที่ปรึกษากิจกรรม ให้การทำกิจกรรมนักศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม จัดหางบประมาณสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา ให้จัดกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้โครงสร้างองค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพียงระดับเดียว ประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรม โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามความถนัด และสนใจของนักศึกษาครอบคลุมในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่

1. ด้านพัฒนาทักษะบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต
2. ด้านกีฬา พลานามัย
3. ด้านนักศึกษาสัมพันธ์
4. ด้านพัฒนาส่งเสริมวินัยนักศึกษา
5. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
6. ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
7. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ด้านวิชาการ

นอกจากนี้ นักศึกษาจะทำกิจกรรมภายใต้โครงสร้างขององค์การนักศึกษาแล้ว ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้อีก ได้แก่ กิจกรรมสำนักวิชา กิจกรรมบูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมอิสระ

นักศึกษาควรหาช่องทางและโอกาสทำกิจกรรมที่สนใจและถนัด มีสาระและคุณค่า ซึ่งหาไม่ได้จากการเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสามารถเอื้อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้

เวทีกิจกรรมแห่งนี้ยังรอหนุ่มสาว ผู้มีความใฝ่ฝันอันงดงาม มีอุดมคติที่แรงกล้า มาเรียนรู้ชีวิตและสังคม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีด้วยกัน


งานกิจกรรมนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 3160 - 66