ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/2559 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวณัฏฐนริน สมจิตร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวโสภา จันทมาส
2) นางสาวสุธิดา วิเศษสาธร

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร
2) นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง

กำหนดให้ นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแต่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน) จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไปเพื่อใช้ประกอบการเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้หากไม่ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลใหม่ หรือพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP