ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ