ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์