ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2559 สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวดลหทัย นิ่มชนะ


2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายพีรชัย อินทรคำ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวธัญญา วิชัย

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP