ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 31/2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานช่วยนักบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวลลิดา สังข์ทอง

2. ผู่ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
2) นางสาวปานฟ้า พรหมแก้ว
3) นางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
4) นางสาวศศิธร เลาหกุล
5) นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูผล


อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP