ทอดผ้าป่าโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช