ข่าวเด่น

นักวิจัย มวล. คว้ารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.


พิธีมอบรางวัลที่จัดโดย HEPR-NRU


ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาข้าวกล้องไข่มดริ้นให้มีกลิ่นหอมยาวนานและปราศจากเชื้อราโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน นางสาวสิริพร แช่มสนิท นายสุเมธี ส่งเสมอ เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ประจำปี 2559 โดยได้ทำการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


ข้าวกล้องไข่มดริ้นกลิ่นดอกจำปี


โดยข้าวกล้องไข่มดริ้นเป็นข้าวประจำถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มักพบปัญหาในการเก็บรักษาก่อนจำหน่าย เนื่องจากกว่าร้อยละ 50 ของข้าวที่เก็บรักษาไว้ภายหลังจากเก็บเกี่ยวได้มีการเจริญของเชื้อรา จึงทำให้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ แม้ว่ามีสารเคมีหลายชนิดสามารถนำมาใช้ในการป้องกันเชื้อราในข้าว การพัฒนานวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวในครั้งนี้พบว่าเรซินพืชที่พัฒนาขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ สามารถดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีและสามารถนำมาใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผิวหน้าของข้าวไข่มดริ้นได้ดี ทั้งนี้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบรวมต่อข้าวกล้องไข่มดริ้นที่ผ่านการเก็บรักษาในไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีในระดับชอบ ทั้งนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปีสามารถใช้ในการเก็บรักษาข้าวกล้องไข่มดริ้นโดยปราศจากเชื้อราได้นานกว่า 20 สัปดาห์ นอกจากนี้ไอของน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปียังสามารถลดระยะเวลาในการหุงสุกและทำให้ความแข็งของข้าวกล้องไข่มดริ้นหุงสุกลดลงได้อีกด้วย


ทีมงานนักวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทนและรางวัลที่ได้รับ


ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP