ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”

สำนักวิชาการจัดการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” University’s Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives ระหว่างวันที่ 24-26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning ต่อไปในอนาคต
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา)

09.00 - 09.30 ชมวีดีทัศน์สำนักวิชาการจัดการ และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมภายใต้โครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน ณ เกาะสมุย (Work-Based Learning: WBL@Koh Samui)
09.30 - 10.00 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
10.00 - 11.00 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Work-Integrated Learning (WIL) & Thailand 4.o” โดย อาจารย์ ดร. อลงกต ยะไวทย์ หัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดทำมาตรฐานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
11.00 - 12.00 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Work-Integrated Learning: Experience & perspectives from Malaysia’s Leading Universities” โดย Associate Professor Dr. Mohamad Abdullah Hemdi, Dean of Faculty of Hotel and Tourism Management, Universiti Technologi MARA (UiTM), Malaysia
13.30 - 14.30 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Challenges for University’s Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives” โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
14.30 - 15.30 การเสวนาเรื่อง “มุมมองผู้ประกอบการต่อพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงานเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดย คุณสิทธิ์พสุ ทองสุก รองกรรมการผู้จัดการบริษัท The Fairhouse Group กรรมการผู้จัดการบริษัท Southeast Asia International Holidays และนายกสมาคมธุรกิจสปาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คุณมานิตย์ พิมพาเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม Le Meridien Phuket Beach Resort จังหวัดภูเก็ต
15.30 - 16.30 นำเสนอผลงาน (บทความ) วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) สรุป/ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยใช้การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน
ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2247

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP