ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังสัมมนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในงานวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9

ขอเชิญฟังสัมมนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในงานงานประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในวันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.15 ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี Keynote speakers คือ

13.00-13.30 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ในเรื่อง "Mission ?Im?Possible ความท้าทายของนักวิจัยในภารกิจ Thailand 4.0" และ

15.00-15.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ในเรื่อง "การฟื้นฟูทรัพยากรหอยนางรม (Ostrea edulis) โดยใช้โครงสร้างแนวหอยเทียมยกระดับ"

TOP