ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕60 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 18 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕60 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
1. นางสาวกวิธร ชุมทอง
2. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี
3. Mr.Chase Noonan
4. Mr.Neil J. Phillips
5. Mr.Oscar C. A. Jenkins
6. Mr.Rafal L. Redlinski
7. Mr.Daniel J. Causey
8. Dr.Donald Reedy
9. Dr.Albert A. Braga
10. Mr.Junifer L Bucol
11. Mr.Mark B Ulla
12. Dr.Mohamadreza Jafari
13. Dr.Ali Zahabi

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP