ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "พฤติกรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย" โดย รองศาตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP