ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕60 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา ในสาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาสาธารณสุข-ศาสตร์ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้
สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์สอบน้อย มหาวิทยาลัยจึงต้องขยายเวลาประกาศรับสมัครออกไปอีกระยะหนึ่งและจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ก. รายชื่อ
002 นายนที สาคร
ข. กำหนดการสอบ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตตยกรรมศาสตร์
ก. รายชื่อ
104 นางสาวสินาวรรณ ยอดสุรางค์
ข. กำหนดการสอบ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ก. รายชื่อ
001 นายนที สาคร
003 นางสาวอาจารีย์ วิวัทพงษ์
103 นางสาวชุติมณฑน์ สมบูรณ์มาก

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
- 08.00-10.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.00 – 11.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP