ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษมากมาย ได้แก่

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)”
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์”
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้research.wu.ac.th

TOP