มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน Informatics Indy and Hashtag