ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน Informatics Indy and Hashtagสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน Informatics Indy and Hashtag สนุกแบบโดนๆ อิสระไปกับการท่องโลกดิจิทัลกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

โดยเมื่่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน และอาจารย์ ดร. อัตนันต์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน จำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เน้นการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีมาตรฐานการเรียนที่สมบูรณ์ในทุกด้าน เนื่องจากวลัยลักษณ์เป็น “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ” มีการจัดการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับงาน Informatics Indy and Hashtag สนุกแบบโดนๆ อิสระไปกับการท่องโลกดิจิทัล เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทั้งการแข่งขัน E-Sport DotA 2 การแสดงผลงานสุดปังของนักศึกษา 5 หลักสูตร ชมการทำงานของสื่อมวลชนกับการจำลองสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ พร้อมรถถ่ายทอดสดกว่า 20 ล้าน การแสดงเทคโนโลยีโมชันแคปเจอที่เป็นเทคโนโลยีที่ไว้ทำหนัง Avatar ความจริงเสมือนและ AR และอื่นๆ อีกมาก

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณปรีดี คงสงค์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับงาน Informatics Indy and Hashtag สนุกแบบโดนๆ อิสระไปกับการท่องโลกดิจิทัลในครั้งนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยในงานประกอบด้วยการแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา ทั้งเทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบ VR และ AR สตูดิโอจำลองนิเทศศาสตร์ รถถ่ายทอดสดนอกพื้นที่ OB ซึ่งเป็นคันเดียวของภาคใต้ที่ใช้ในการเรียนการสอน การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และกิจกรรม E-Sport DOTA 2

ประมวลภาพ


TOP