ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕60 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นายอภิชาต กิจวิจารณ์
002 นายธัญริญฑ์ เพชรสาม
003 นายวรวัช เอกาพันธุ์
004 ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ ทองรอด
005 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง
006 นางสาววิราภรณ์ แสงมิตร

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครมีผลงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมนำเสนอประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย

อนึ่งผู้สมัครที่ไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP