ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่ริหารงานทั่วไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย