ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ Online ” 24-28 มีนาคม 2560สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ Online ” เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงาน walailak expo 2017 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ของภาคใต้ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมการบูรณาการเนื้อหาที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและเพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้ได้รับการพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ ICT อย่างถูกต้อง

กิจกรรมอบรม “ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ Online ” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “ Science and Digital Land เปิดโลกเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล ” โดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจากภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งสิ้น 40 คน

ข่าวโดย : นางสาวมัชฌิมา นาคสุข
ภาพโดย : นางสาวพฤศภาพร บุญธรรม
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP